رشته های تحصیلی  

پايه اول عمومي

دوم ، سوم و چهارم رياضي