مشاورين احمديه  

مشاور پايه دهم : آقاي مجيد محمدي با 30 سال سابقه


 

 

مشاور پايه يازدهم : آقاي علي اردستاني با 26 سال سابقه

 

 
 
 

مشاور پايه يازدهم : آقاي بابك بخشي پور با 11 سال سابقه

 

مشاور پايه دوازدهم : آقاي سید حميد هاشمي با 32 سال سابقه

 

 


مشاور پايه دوازدهم : آقاي سجاد بيگلري با 11 سال سابقه