مشاورين احمديه  

مشاور پايه دهم : آقاي مجيد محمدي با 29 سال سابقه


 

 

مشاور پايه يازدهم : آقاي علي اردستاني با 25 سال سابقه

 

 

 

مشاور پايه چهارم : آقاي سید حميد هاشمي با 31 سال سابقه

 

 


مشاور پايه چهارم : آقاي سجاد بيگلري با 10 سال سابقه