دانشکده ها  

پردیس ابوریحان‌

 پردیس بین المللی کیش

 پردیس دانشکده های فنی

 پردیس علوم‌

 پردیس فارابی

 پردیس کشاورزی‌ و منابع طبیعی

 پردیس هنرهای‌ زیبا

 دانشکده ادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌

 دانشکده اقتصاد

 دانشکده الهیات‌ و معارف اسلامی‌

 دانشکده تربیت‌ بدنی‌ و علوم‌ ورزشی‌

 دانشکده جغرافیا

 دانشکده حقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌

 دانشکده دامپزشکی‌

 دانشکده روانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌

 دانشکده زبان ها و ادبیات‌ خارجی‌

 دانشکده علوم‌ اجتماعی‌

 دانشکده کارآفرینی

 دانشکده محیط‌ زیست‌

 دانشکده مدیریت

 دانشکده مطالعات جهان

 دانشکده منابع طبیعی

 مرکز پژوهشی بین المللی بیابان

 مرکز تحقیقات‌ بیوشیمی‌  بیوفیزیک‌

     
 
رؤسای دانشگاه از آغاز تا کنون  

تا سال 1321 ه.ش دانشگاه تهران توسط وزیر فرهنگ مدیریت میشد.از آن تاریخ به بعد مدیریت دانشگاه بصورت مستقل و زیر نظر وزارت فرهنگ در آمد.اسامی مدیران دانشگاه از ابتدا تا کنون به شرح زیر می باشد: 

دکتر علی اصغر حکمت 
دکتر اسمعیل مرآت 
دکتر عیسی صدیق علم 
سید محمد تدین 
دکتر مصطفی عدل 
دکتر علی اکبر سیاسی 
دکتر منوچهر اقبال 
دکتر احمد فرهاد معتمد 
دکتر جهانشاه صالح 
دکتر پروفسور فضل ا... رضا 
دکتر علی نقی عالیخانی

دکتر هوشنگ نهاوندی 
دکتر احمد هوشنگ شریفی 
دکتر قاسم معتمدی 
دکتر عبد الله شیبانی 
دکتر محمد ملکی 
دکتر حسن عارفی 
دکتر علی مهدی زاده شهری 
دکتر ابوالقاسم گرجی 
دکتر عباس شیبانی 
دکتر بهمن یزدی صمدی 
دکتر محمد فرهادی 
مهندس اسماعیل اوینی 
دکتر حسین فروتن 
دکتر محمد رحیمیان 
دکتر غلامعلی افروز
دکتر محمد رضا عارف 
دکتر سید منصور خلیلی عراقی 
دکتر رضا فرجی دانا 
 آیت ا... عباسعلی عمید زنجانی 
دکتر فرهاد رهبر

     
 
تاریخچه دانشگاه تهران  


درميان
 موسسات و سازمان هاي وابسته به آموزش عالي کشور دانشگاه تهران  از هرحيث و از هر نظر از جايگاهي رفيع بهره مند است . در واقع  اگرمتغيرهايي چون سابقه و قدمت ، تدريس استادان بنام و بلند مرتبه ،تحصيل دانشجويان ممتاز، کثرت دانشجويان ، استادان و کارکنان ،ارزش مدارک تحصيلي در کشور و خارج از آن ، پيوند و تعامل با دستگاه هاي اجرايي و موسسات و شرکت هاي صنعتى ، ادارى ، اجرايي  و...،داشتن کتابخانه ها و آزمايشگاه ها غني و مجهز، تعدد رشته ها و دانشکده ها و موسسات پيوسته و وابسته ، واقع شدن در پايتخت  و در مرکز شهر و... را ازمعيارهاي تعيين اعتبار و اهميت يک دانشگاه  برشماريم ، بى گمان دانشگاه تهران را بايد معتبرترين و مهم ترين  دانشگاه هاي کشور دانست .بي جهت نيست که از اين دانشگاه با تعبيردانشگاه مادر نمادآموزش عالى ياد شده است .

انديشه ايجاد مرکزي براي آموزش عالي در ايران و به تعبير ديگر دانشگاه ،نخستين بار با تاسيس دارالفنون در 1230 ه.ش . به  همت ميرزاتقي خان اميرکبير عملي گرديد. دارالفنون گرچه توسعه  نيافت اما تجربه مغتنمي پيش روي کساني که در آرزوى آشنايي ايرانيان  با دانش هاي جديد وپيشرفت هاي اروپائيان در صنعت ، اقتصاد، سياست  و... بوده اند، قرار دادبا عطف به اين تجربه در 1307 ه.ش پروفسور دکتر محمود حسابى پيشنهادراه اندازي مرکزي جامع همه  يا اغلب دانش ها را با وزير وقت فرهنگ ، دکترعلي اصغر حکمت ، در ميان نهاد.

در بهمن ماه سال 1312 شمسى، جلسه هيات دولت وقت تشکيل و در آن در موضوع آبادى تهران و زيبايى و شکوه ابينه، عمارات و کاخ هاى زيباى آن سخن به ميان آمد. مرحوم فروغى که در آن روز رياست وزراء را برعهد داشت از يک سو و ديگروزيران از سوى ديگر زبان به تحسين و تمجيد شهر گشودند و برخى از آنان براى جلب رضايت شاه در اين مقال، عنان از کف بدادنداما دراين ميان مرحوم على اصغرحکمت کفيل وزارت معارف بى آنکه پيشرفت هاى پايتخت را ناديده انگارد با لحنى محتاطانه چنين گفت:«البته که در آبادى و عظمت پايتخت شکى نيست » ولى تنهانقص آشکار آن اينست که «انيورسته»ندارد و حيف است که در اين شهر نوين ازاين حيث از ديگر بلاد بزرگ عالم، واپس ماند». اين سخنان ارزشمند تاثير خودرا بر جاى نهاد و بى درنگ مقبول همگان افتاد از اين رو آنان با تخصيص بودجه اوليه اى به ميزان 250000 تومان به وزارت معارف اجازه دادند تا زمين مناسبى براى تاسيس دانشگاه بيابد و ساختمان آنرا در اسرع وقت پديد آورد. على اصغر حکمت بى درنگ دست به کار شد و جستجو براى مکان يابى مناسب دانشگاه را با کمک و مشاوره آندره گدار، معمار چيرهدست فرانسوى که در آن روزگار به عنوان مهندس در خدمت وزارت معارف بود آغازکرد. آنان پس از جستجوى بسيار در ميان ابنيه، باغ ها و زمين هاى فراوان آنروز اطراف تهران باغ جلاليه را براى احداث دانشگاه برگزيدن. در همين حال بر خلاف امروز که يافتن زمين مناسب در شهر تهران براى ايجاد دانشگاهى عظيم تقريباً ناممکن است، در آن روزها زمين هاى فراوانى وجود داشت که صاحبان آنها نه تنها در فروش آنها امساکى نداشتند بلکه براى واگذار به چنين مؤسساتى که مسلماً سود کلانى هم بدنبال داشت، سر و دست مى شکستند. از همين رو بود که گروهى از مالکين اراضى بهجت آباد باسوء استفاده هايى نظر وزير ماليه وقت را جلب کرده بودند که زمين هاى آنهارا براى تاسيس دانشگاه خريدارى نمايد. در حاليکه به نظر موسيو گدار عرصه آن زمين ها تنگ و موقعيت آنها سيل گير بود و براى تاسيس دانشگاه به هيچ روى مناسب نبود. با اين همه مرحوم داور رجحان در جلسه هيات دولت به سختى برخريد اراضى بهجت آباد پاى فشرد و نظر بيشتر اعضاء را جلب کرده و سرانجام دولتيان، بهجت آباد را برگزيدند. در همين حال که على اصغر حکمت دلشکسته ونااميد ناظر ماجرا بود، رضا شاه وارد شد و پس از اطلاع از موضوع با قلدرى خاص خود اوضاع را برهم زد و گفت:« باغ جلاليه را برگزينيد. بهجت آباد ابداً شايسته نيست عرصه آن کم و اراضى آن سيل گير است. دولتيان در برابراين سخنان قاطع، زبان در کام کشيدند و احدى دم برنياورد.
باغ جلاليه در شمال تهران آنروز ما بين قريه اميرآباد و خندق شمالى تهران قرار داشت. اين باغ زيبا که پوشيده از درختان کهنسال مثمر و غيرمثمر بود، در حدود 1300.قدر واپسين سالهاى حکومت ناصرالدين شاه قاجار به فرمان شاهزاده اى به نامجلال الدوله بنا يافته و در آن روز در مالکيت تاجرى ترک به نام حاج رحيم آقاى اتحاديه تبريزى بود. به هر حال باغ جلاليه از قرار مترى 5 ريال وجمعاً به مبلغ 100000 تومان از اين تاجر خريدارى شد و موسيو گدار به سرعت مامور تعيين حدود، نرده گذارى، طراحى و اجراى عمليات ساختمانى در آن شددر همين حال پانزدهم بهمن ماه 1313. ش لوح يادبود تاسيس دانشگاه با حضورمقامات دولتى در محلى که اکنون پلکان جنوبى دانشکده پزشکى است در دل خاکبه امانت گذاشته شد.

     
 
امکانات  

امکانات ورزشی

اداره کل تربیت بدنی دانشگاه تهران یکی از ادارات حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه تهران است که برنامه ریزی ، جهت دهی و توسعه ورزش دانشجویان دانشگاه تهران را عهده دار می باشد.

این وظیفه هر چند معنای عامی دارد ، اما می توان به صورت تفصیلی فعالیت های این اداره را چنین برشمرد :

۱- فراهم آوردن امکان ورزش دانشجویان در اوقات فراغت

۲-امکان شرکت در کلاس های آموزشی رشته های مختلف

۳- تشکیل تیم های ورزشی رشته های مختلف و اعزام به مسابقات

۴- تشکیل و تجهیز تیم های ورزشی

۵- رسیدگی به امور فضاهای ورزشی در اختیار اداره

۶- برنامه ریزی فعالیت های ورزشی اداره کل

۷- برپایی کلاس های مربیگری ، داوری و کارگاه های ورزشی در رشته های مختلف

انجمن های ورزش دانشجویی :

اداره کل تربیت بدنی دانشگاه در راستای مشارکت پذیری دانشجویان در امر برنامه ریزی ، اجرا و تصمیم گیری در فعالیت های مربوط به خودشان امکان ایجاد انجمن های ورزشی را در تمام رشته ها فراهم آورده است. این انجمن ها زیر نظر مسئولین رشته های مربوطه فعالیت می نمایند. از انجمن های موجود اداره کل تربیت بدنی می توان به انجمن کوهنوردی (تاسیس ۱۳۷۹) و انجمن تنیس روی میز (تاسیس ۱۳۸۱) اشاره کرد.

امکانات و فضاهای ورزشی :

اداره کل تربیت بدنی دانشگاه تهران ، فضاها و امکانات ورزشی زیر را جهت سرویس دهی به دانشجویان در اختیار دارد :

۱- سالن شماره یک اداره کل (واقع در میدان انقلاب) ، با رشته های ورزشی : والیبال ، بسکتبال ، تنیس روی میز ، تکواندو ، جودو ، کشتی

۲- سالن شماره دو اداره کل (واقع در خیابان ۱۶ آذر) ، با رشته های ورزشی : ولیبال ، بسکتبال ، تنیس روی میز ، فوتسال ، بدمینتون ، هندبال

۳- مرکز ورزشی درمانی دانشگاه (واقع در خیابان ۱۶ آذر) ، با رشته های : بدنسازی ، آمادگی جسمانی و امکانات سونا

۴- سالن شهید نوروزی (واقع در مجتمع خوابگاهی کوی دانشگاه – امیرآباد شمالی) ، با رشته های ورزشی : والیبال ، بسکتبال ، تنیس روی میز ، بدمینتون ، فوتسال ، هندبال

۵- سالن امام علی علیه‌السلام (واقع در مجتمع خوابگاهی کوی دانشگاه – امیرآباد شمالی) ، با رشته های ورزشی: کشتی ، جودو ، بدنسازی ، آمادگی جسمانی

۶- سالن ورزشی فاطمیه (واقع در مجتمع خوابگاهی کوی دانشگاه – خوابگاه فاطمیه – امیرآباد شمالی) ، با رشته های ورزشی : تنیس روی میز ، کاراته ، تکواندو

۸- استخر روباز دانشگاه (واقع در خیابان امیرآباد شمالی) ، با رشته های ورزشی : شنا ، واترپلو ، شنای موزون (سنیکرونایز)

۹- فضای ورزشی روباز سالن فاطمیه (واقع در مجتمع خوابگاهی کوی دانشگاه – خوابگاه فاطمیه – امیرآباد شمالی) ، با رشته های ورزشی : بسکتبال ، فوتسال ، هندبال ، والیبال ، فوتبال (گل کوچک)

۱۰- فضای ورزشی روباز خوابگاه شهید چمران (واقع در انتهای خیابان امیرآباد شمالی) ، با رشته های ورزشی : بسکتبال ، فوتسال ، هندبال ، والیبال ، فوتبال

۱۱- فضای ورزشی روباز خوابگاه قزل قلعه (واقع در ابتدای بزرگراه کردستان) ، با رشته های ورزشی : بسکتبال ، فوتسال ، هندبال ، والیبال ، فوتبال

۱۲- فضای ورزشی روباز زمین خاکی فوتبال (واقع در مجتمع خوابگاهی کوی دانشگاه_ امیرآباد شمالی)، با رشته های ورزشی بسکتبال ، فوتسال ، هندبال ، والیبال ، فوتبال (گل کوچک _ در دست اجرا و نصب چمن مصنوعی)

۱۳- فضای ورزشی روباز ایستگاه تندرستی (واقع در انتهای خیابان امیرآباد شمالی) با رشته های ورزشی عمومی

تشکل‌ها

جامعه اسلامی دانشجویان

انجمن اسلامی دانشجویان

بسیج دانشجوئی

جهاد دانشگاهی

امکانات خوابگاهی

کوی دانشگاه تهران ، عنوان مجتمع بزرگ و زیبایی است که تعداد قابل توجهی از دانشجویان و آینده سازان این مرز و بوم را در خود جای داده است.

محوطه سبز و خاطره انگیز کوی _ که به عنوان بزرگترین مجتمع خوابگاهی خاورمیانه مطرح می باشد _ همراه با مجموعه امکانات فرهنگی ، رفاهی و ورزشی که در این مجموعه برای دانشجویان تهیه شده است ، خاطرات خوب و به جای ماندنی از دوران سکونت ایشان در کوی را رقم می زند ، تا جایی که در بسیاری اوقات، سختی ها و کاستی ، تحت الشعاع محیط دلپذیر و استثنایی کوی قرار گرفته و رنگ می بازد.

مجموعه خوابگاه های دانشگاه تهران که با مدیریت اداره کل خوابگاه های دانشگاه تهران اداره می شود ، عبارتند از :

۱- پردیس مرکزی کوی دانشگاه:خیابان کارگر شمالی

۲- خوابگاه فاطمیه تهران:انتهای خیابان کارگر شمالی

۳- خوابگاه پسرانه شهید چمران: بالاتر از انرژی اتمی

۴- خوابگاه پسرانه ۱۲ فروردین:خیابان ۱۲ فروردین

۵- خوابگاه دخترانه ۱۶ آذر:خیابان ۱۶ آذر ، نبش خیابان نصرت

۶- خوابگاه دخترانه وصال :خیابان وصال

۷- خوابگاه دخترانه قدس:خیابان قدس

۸- خوابگاه دخترانه ۱۳ آبان:تقاطع خیابان های وصال و طالقانی

۹- خوابگاه دخترانه کیانوری (موقوفه جدیدالتاسیس):انتهای خیابان کارگز شمالی

۱۰- خوابگاه متاهلین ۱۶ آذر:خیابان ۱۶ آذر

۱۱- خوابگاه متاهلین فرهنگ :خیابان شانزدهم امیرآباد

۱۲- خوابگاه متاهلین جلال آل احمد:قزل قلعه

۱۳- خوابگاه متاهلین سعادت آباد (جدید التاسیس):۲۴ متری سعادت آباد ، سرو شرقی

امکانات فرهنگی ، ورزشی مجموعه خوابگاه ها :

سالن شهید نوروزی

سینما کوی

تالار اندیشه

تالار الغدیر

تالار جوان

مرکز فرهنگی هنری کوثر

مجموعه ورزشی امام علی علیه‌السلام

مرکز رایانه کوی و فاطمیه و سایر خوابگاه ها -شامل ۱۰ سایت

ایستگاه تندرستی ۲ ایستگاه جدید التاسیس

خانه فرهنگ و هنر کوی ، شامل سالن ها و کلاس های متنوع ، متعدد و مجهز

مجموعه پارک کاجستان

زمین های روباز ورزشی

سالن ورزشی خواهران

کتابخانه و سالن های مطالعه

     
 
ارتباط با سایت دانشگاه  

     
 
سردر دانشگاه تهران  

سردر دانشگاه تهران، سمبل علم و معرفت

بی شک ارزش بین المللی دانشگاه تهران، شهرت جهانی سردر اصلی آن را نیز به ارمغان آورده است. این بنای تاریخی، علاوه بر این که در سطح ملی سمبل تمام نمای علم، دانش، معرفت و نماد زندگی شیرین دانشجویی در زیر سقف مرکز نمادین علمی کشور ( دانشگاه تهران ) است، در خارج از ایران نیز معرف یک دانشگاه نامدار در سطح خاورمیانه است. با یک بررسی گذرا می توان ادعا کرد که از میان معروف ترین و معتبرترین دانشگاه های دنیا، دانشگاه تهران تنها دانشگاهی است که از طریق یک بنای فرهنگی سمبلیک با مهندسی پیچیده، پیام های ویژه معنوی، علمی و فرهنگی را به مخاطبان خود القا می کند.

برخی بر این عقیده اند که طرح سردر دانشگاه، الهام گرفته از تصویر خیالی دوپرنده ای است که بال هایشان را برای اوج گرفتن و برخاستن از زمین، باز کرده اند. علم و دانش به دو بال تشبیه شده اند که ورود به دانشگاه با آن دو ممکن است و خروج از دانشگاه نیز با تقویت این بال ها موجب صعود افراد بر فراز اجتماع خود و پاسداری از آن می شود.

عده ای دیگر آن را به عنوان کتابی که به صورت باز در مقابل دیدگان گذارده شده باشد می دانند که بیانگر ارزش مطالعه و تحقیق است. اما از تاریخچه و نحوه ساخت این سردر اطلاعات و اسناد کاملی به دست نیامده است.

بنابر قولی در سال های ۴۶-۴۵ به دستور ریاست وقت دانشگاه طرحی در میان دانشجویان و طراحان مختلف به مسابقه گذاشته شد. از میان طرح های رسیده طرح دانشجویی به نام «کوروش فرزامی» (از دانشکده هنرهای زیبا) به عنوان طرح برتر برگزیده شد. کار اجرای طرح، ابتدا به یک شرکت پیمانکار سوئیسی واگذار شد که به دلیل نواقص مربوط به مراحل قالب بندی از ادامه کار توسط این شرکت ممانعت شد و یک شرکت پیمانکاری ایران به نام «شرکت آرمه» اجرای طرح را به عهده گرفته و به اتمام رساند. بنابر آخرین صورت حساب و وضعیت شرکت آرمه هزینه اجرای طرح مبلغ ۲۴ هزار و۵۰۰ تومان بوده است. اگر چه تاریخ ساخت سردر را در سال های ۴۶-۴۵ می دانند، اما تا سال ۱۳۴۸ هیچ سندی در خصوص آن در آرشیو دانشگاه مشاهده نشده است. در نشریه شماره ۲ «هنر معماری» (تیر ، مرداد، شهریور۱۳۴۸) عکس هایی از سردر دانشگاه تهران به چاپ رسیده است در ذیل آن نام طراح و محاسب سردر آورده شده است ( این منبع نیز طراح را که کوروش فرزامی و محاسب آن را سیمون سرکیسیان ذکر کرده است). علاوه بر این در کتابچه راهنمای دانشگاه تهران (۱۳۵۱) نیز عکس سردر چاپ شده است.

     
 
مؤسسات پژوهشی  

مؤسسه ژئوفیزیک
مرکز تحقیقات بیوشیمی-بیوفیزیک
 
پژوهشکده تاریخ علم
موسسه مطالعات آمریکای شمالی و اروپا دانشگاه تهران
مرکز مطالعات زنان

مرکز پژوهشهای کاربردی مدیریت دانشگاه تهران
موسسه لغت نامه دهخدا و مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی

     
 
قطب های علمی دانشگاه تهران  

 قطب علمی شهرسازی و توسعه شهری پایدار

 قطب علمی فناوری معماری

 قطب علمی کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی

 قطب علمی مطالعات محیط طبیعی

 قطب علمی مطالعات و برنامه ریزی روستایی

 قطب علمی مواد با کارائی بالا دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

 قطب مهندسی و مدیریت زیرساختهای عمرانی

 کنترل و پردازش هوشمند

 مدیریت پایدار حوزه های آبخیز

 مدیریت کاربردی گونه های طبیعی تند رشد

 مهندسی نقشه برداری و مقابله با سوانح طبیعی

 نفت و گاز