معرفی مدرسه  

نام مدرسه :  دبيرستان غيردولتي احمديه

منطقه و شهر واستان : منطقه 7 تهران

نشانی اینترنتی و همان آدرس سایت :  www.ahmadieh.sch.ir

           آرم مدرسه (لگوی مدرسه):