كادر اداري و اجرايي  

آقاي سيد رضا زماني
سابقه خدمت : 27 سال
سمت : مديريت دبيرستان

 


آقاي جواد ملك پور
سابقه خدمت : 31 سال
سمت : معاونت اجرایی

 


آقاي مجيد نوروزي
سابقه خدمت : 10 سال
سمت : معاونت اجرایی
 

آقاي بهبود بفراجردی
سابقه خدمت : 33 سال
سمت : معاونت آموزشی

 

آقاي مهدي كشاورز
سابقه خدمت :  7 سال
سمت : معاونت  پرورشي

 


آقاي محمد مصطفوي
سابقه خدمت : 34 سال
سمت : مسئول امتحانات و امور دفتري

     
 
کادر اداری و اجرایی  


آقاي سيد حميد هاشمي

سابقه خدمت : 31 سال
سمت : مشاور پايه چهارم

 آقاي سجاد بيگلري
سابقه خدمت : 10 سال
سمت : مشاور پايه چهارم

 

آقاي علي اردستاني
سابقه خدمت : 24 سال
سمت : مشاور پايه سوم
آقاي مجيد محمدي
سابقه خدمت : 29سال
سمت : مشاور پایه دهم

 آقاي عبدالحميد ستاري
سابقه خدمت : 14 سال
سمت : مسوول امور رايانه اي و فن آوري

 

 آقاي علی محبی
سابقه خدمت : 13 سال
سمت : خدمات

 آقاي سيد حسن حسيني
سابقه خدمت : 7 سال
سمت : خدمات